Η InterZAG εγγυάται στον αρχικό αγοραστή των προϊόντων του ότι αυτά δεν παρουσιάζουν ελάττωμα οφειλόμενο στα υλικά που τα αποτελούν ή στην εργασία συναρμολόγησης τους.

Κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης δύο (2) έτη από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής, η InterZAG θα επισκευάσει στις εγκαταστάσεις της το προβληματικό προϊόν χωρίς καμία επιβάρυνση εργασίας ή ανταλλακτικών, ώστε το προϊόν να επανέλθει σε συνθήκες καλής λειτουργίας. Οποιαδήποτε άλλη αξίωση αποκλείεται.

Η InterZAG έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει αυτή κατά την απόλυτη κρίσης της τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο επισκευής του προϊόντος. Η μεταφορά και η τυχόν ασφάλιση των προς επισκευή προϊόντων από τον αγοραστή προς την InterZAG γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του πρώτου. Ο αγοραστής οφείλει να παρουσιάσει το αποδεικτικό αγοράς του προϊόντος μαζί με την παρούσα εγγύηση. Για την όσο πιο ασφαλή μεταφορά τα προϊόντα που αποστέλλονται προς επισκευή στην εταιρεία μας, πρέπει να είναι επιμελώς και με ασφάλεια συσκευασμένα, κατά προτίμηση στις ανθεκτικές αρχικές (εργοστασιακές) συσκευασίες τους.

Πότε δεν ισχύει η εγγύηση:

 • Κακή, υπερβολική ή υπέρμετρη χρήση, πλημμελή συντήρηση
 • Κακή σύνδεση / συνδεσμολογία, σύνδεση χωρίς γείωση
 • Τυχαία καταστροφή, αμέλεια ή άγνοια, πτώση, έκθεση σε ακραία επίπεδα θερμοκρασίας ή υγρασίας, διάβρωση ή βλάβη κατά την μεταφορά
 • Βλάβες προερχόμενες από μεταβολές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ύδρευσης και αερίου
 • Αν έχει γίνει μετατροπή ή επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο
 • Αν τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν αλλοιωθεί, αλλαχθεί ή αφαιρεθεί
 • Δεν καλύπτονται γυάλινα ή ελαστικά μέρη, λαμπτήρες, λυχνίες, φίλτρο, αντιστάσεις και μοτέρ
 • Δεν καλύπτονται τα ηλεκτρονικά μέρη των συσκευών εφόσον η βλάβη οφείλεται σε αυξομειώσεις τάσεως δικτύου, έλλειψη φάσεως για την αποφυγή των οποίων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα από τον αγοραστή.

Παρατηρήσεις:

 • Η εγγύηση ισχύει από την μέρα που το προϊόν πουλήθηκε ως καινούργιο και μόνο για τον αρχικό αγοραστή.
 • Όλα τα ανταλλακτικά που έχουν αντικατασταθεί ενώ το προϊόν βρίσκεται σε εγγύηση ανήκουν πλέον στην ιδιοκτησία του κατασκευαστή.
 • Η αποκατάσταση, τροποποίηση ή η αντικατάσταση εξαρτημάτων κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης δεν έχει ως αποτέλεσμα την παράταση της αρχικής διάρκειας της συμβατικής εγγύησης
 • Η αδικαιολόγητη επίσκεψη τεχνικού χρεώνεται, ακόμα και όταν το προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση
 • Η εγκατάσταση, η σύνδεση στις εγκαταστάσεις τροφοδοσίας, η αντικατάσταση αναλώσιμων υλικών (π.χ. φίλτρα, λάμπες) και η τακτική συντήρηση δε θεωρούνται υπηρεσίες υπό εγγύηση
 • Η επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες, θετική ή αποθετική ζημία
 • Αν μετά την ολοκλήρωση της επισκευής ο αγοραστής δεν προσέλθει να την παραλάβει εντός του ευλόγου χρονικού διαστήματος του ενός (1) μήνα από την έγγραφη ειδοποίηση του, τότε η InterZAG:
  • Δε φέρει καμία ευθύνη για τυχαία, ολική ή μερική, καταστροφή της συσκευής
  • Προβαίνει στην έκδοση τιμολογίου για έξοδα φύλαξης
  • Θεωρεί τη συσκευή αζήτητη μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την ολοκλήρωση της επισκευής
 • Αρμόδια για κάθε διαφορά είναι τα δικαστήρια της έδρας του κατασκευαστή / πωλητή της συσκευής.